TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Gobybike Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.10.2020. Viimeisin muutos 25.6.2024.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinhoitaja

Nimi: Gobybike Finland Oy / Tommi Ylönen

Y-tunnus: 3165688-9

Puhelinnumero: +358453193295

Sähköpostiosoite: info@gobybike.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Tietoja voidaan mahdollisesti käyttää myös kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan vapaaehtoisen rekisteröitymisen perusteella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Emme kysy erillistä suostumusta markkinointiviestien lähettämiseen, mutta tarjoamme kaikissa markkinointiviesteissä mahdollisuuden peruuttaa viestien lähetyksen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Asema
 • Yritys/organisaatio
 • Y-tunnus
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • WWW-sivustojen osoitteet
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Laskutustiedot
 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään seuraavasti: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, asiakaspalvelun parantamiseksi, kirjanpidollisten vaatimusten täyttämiseksi tai muiden lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sopimuksista, www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutukset:

Palvelun tuottamisen ja täytäntöönpanon kannalta tarpeellisia tietoja luovutetaan vuokrakohteen myyjälle, rahoittajalle, mahdolliselle siirronsaajalle, takaajalle ja vakuutusyhtiölle. Luovutettavia tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan tiedot, vuokrakohteen käyttäjä, luottopäätökset, palvelu- ja vuokrasopimukset sekä vuokrakohde.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Joidenkin ulkopuolisten palveluiden tietojen säilytyspaikat sijaitsevat EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa. Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuojavaatimuksia ja tarjoamaan asianmukaiset suojatoimet. Tietoja siirretään vain Yhdysvaltoihin seuraaviin EU-U.S. Privacy Shield -viitekehystä noudattaviin organisaatioihin:

 • HubSpot Inc
 • Help Scout PBC
 • SaaS Labs US

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Emme käytä verkkosivustollamme evästeitä (cookies) henkilökohtaisten tietojen keräämiseen. Käytämme Simpleanalytics-analytiikkaohjelmistoa, joka kerää anonyymejä tietoja verkkosivuston käytöstä ilman evästeitä. Simpleanalytics kerää tietoja, kuten kävijämäärät, vierailun kestot ja suosituimmat sivut, täysin anonyymisti. Näiden anonyymien tietojen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja tarjoamaan asiakkaillemme yksilöityjä palveluita.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointiviestien lähetys kaikissa markkinointiviesteissä olevan peruutuslinkin kautta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä GoByBike Finland Oy:lle.